Giles's Piwigo gallery

Welcome to my photo gallery. Membership required to see all the albums

To return to parliamenthillottawa.com click this URL parliamenthillottawa.com

2020-Equine Assisted Therapy Institute.
2020-Equine Assisted Therapy Institute.
Well I haven't posted anything lately. Lots going on at the Ranch, the Equine Assisted Therapy Institute. We have had to change the way things are done due to the reality of Covid-19. Trying to stay positive and fit as we rearrange our lives to suit these complicated challenging times. Lots of farm chores and a little timeout from work to try our new Rino UTV...well new to us. I certainly miss getting out & about...but there is a lot of work to be done, just to be able to do a wee bit of good for our Veteran mates and our community.
2017
2017
from ބުދަ 1 ފެބްރުއަރީ to ބުދަ 16 އޮގަސްޓް 2017
2016
2016
from ހޯމަ 4 ޖެނުއަރީ to އަންގާރަ 27 ޑިސެންބަރ 2016
2015-2016-Shuswap-Falls-RV-Resort
2015-2016-Shuswap-Falls-RV-Resort
from ހޮނިހިރު 26 ޑިސެންބަރ 2015 to ހޮނިހިރު 23 ޖެނުއަރީ 2016
2015
2015
from އަންގާރަ 3 މާރޗް to އަންގާރަ 29 ޑިސެންބަރ 2015
2014-April-Las-Vegas
2014-April-Las-Vegas
from ހުކުރު 4 to ބުދަ 9 އޭޕްރީލް 2014
2014-April-Gettysburg-PA
2014-April-Gettysburg-PA
ހޮނިހިރު 26 އޭޕްރީލް 2014
2014-April-Arizona
2014-April-Arizona
from ހޯމަ 14 to ހުކުރު 18 އޭޕްރީލް 2014
2014-2015-Mesa-Arizona-Winter
2014-2015-Mesa-Arizona-Winter
from ހޯމަ 14 އޭޕްރީލް 2014 to ހުކުރު 6 މާރޗް 2015
2013-Nov-Geralton_WA-Trip
2013-Nov-Geralton_WA-Trip
from ހުކުރު 29 ނޮވެމްބަރ to ހޯމަ 9 ޑިސެންބަރ 2013
2011-Coober-Pedy
2011-Coober-Pedy
from އަންގާރަ 19 to ބުރާސްފަތި 21 ޖުލައި 2011
2009-Weekend-at-Dan-Savoie's-place
2009-Weekend-at-Dan-Savoie's-place
ހޮނިހިރު 25 ޖުލައި 2009
2009-Sledding-Trip-with-Dan-Savoie
2009-Sledding-Trip-with-Dan-Savoie
from ހޮނިހިރު 7 to ހޯމަ 9 ފެބްރުއަރީ 2009
2009-Manitoulan-Island-Pow-Wow
2009-Manitoulan-Island-Pow-Wow
from ހޮނިހިރު 5 to އާދީއްތަ 6 ސެޕްޓެމްބަރ 2009
2008-Ottawa-River-Webcam
2007-Ottawa-River-Webcam
2007-May-Bolt-Castle
2007-May-Bolt-Castle
from އާދީއްތަ 20 to އަންގާރަ 22 މޭ 2007
2006-Ottawa-River-Webcam
2006-Building-Chinook
2006-Building-Chinook
ބުރާސްފަތި 18 މޭ 2006
2005-Trip-to-Lake-George-New-York-state
2005-Trip-to-Lake-George-New-York-state
from އާދީއްތަ 5 to ހޯމަ 6 ސެޕްޓެމްބަރ 2010